Telefon:+48 506 158 991

info@jbtacticals.com

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego jbtacticals.com

10.05.2023

 

 • 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klauzule- zgody, których Kupujący udziela Sprzedawcy przez złożeniem
Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego,
3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy
zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. z
19.06.2019, Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
5. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 roku
Kodeks postępowania cywilnego (tj. z dnia 16.07.2018, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360
z późn. zm.);
6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient;
8. Koszyk – element funkcjonalny Sklepu internetowego, który umożliwia Klientowi
dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.jbtacticals.com
9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez
Kupującego.
10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego
do odbioru osoba trzecia obejmie Towar w posiadanie.
11. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w
ramach sklepu internetowego www.jbtacticals.com
12. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.jbtacticals.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności
składać Zamówienia;
13. Sprzedawca – JB Tacticals Łukasz Kuś, ul. Partyzantów 4a/31, 32-500
Chrzanów NIP:6282161992
Konto bankowe: 07109025900000000150453661
14. Towary – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
15. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w
rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów i umowa
sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Kupujących.
16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja
2014 r. (t.j. z dnia 23.01.2019, Dz.U.2019 poz. 134 z późn. zm.);
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. z dnia 21.01.2019, Dz.U.2019
poz. 123);
18. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu
internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Towarów; rodzaj
dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Paynow (mBank
  S.A.)

 

 • 2 Warunki ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego
  dostępnego pod adresem
  www.jbtacticals.com
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o
  którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.jbtacticals.com
  , prowadzony jest przez Sprzedawcę.
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu
  internetowego;
  b) zasady zawierania Umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach
  Sklepu Internetowego.
  5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i
  niniejszym Regulaminem.
  6. Kupujący przed zawarciem Umowy akceptuje i zobowiązuje się do
  przestrzegania postanowień Regulaminu.
  7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do
  usług świadczonych drogą elektroniczną, wynikający z przyczyn od niego
  niezależnych.
  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia przerw techniczny w
  działalności Sklepu internetowego.
  9.W celu korzystania ze Sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym
  zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia
  końcowego z dostępem do Internetu.
  10. Kupujący mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
  pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w zakładce umieszczonej na stronie
  głównej serwisu www.jbtacticals.com
  11. Porozumiewanie się Sprzedawcy z Kupującym następuje przy użyciu
  środków porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna
  oraz kontakt telefoniczny.
  12. Dane kontaktowe:
  a) Formularz zapytania znajdujący się na stronie internetowej WWW pod
  adresem: www.jbtacticals.com
  b) Poczta elektroniczna:
  info@jbtacticals.com
  c) Numer telefonu: 506158991
 • 3 Warunki korzystania ze Sklepu internetowego
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie
  internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę w rozumieniu
  Kodeksu Cywilnego, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy. Nie stanowią one
  również zapewnienia Sprzedawcy.
  2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym są
  materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie
  Kupującemu wyrobienia ogólnego wrażenia o właściwościach, wyglądzie i
  parametrach użytkowych Towarów. Wygląd Towarów na zdjęciach
  zaprezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się od zewnętrznego
  wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, różnice te mogą wynikać z innych
  ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników
  związanych z używaniem urządzeń elektronicznych i ich specyfikom. Powyższe
  zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym
  specyfikacji technicznych Towaru.
  3. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu
  internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub
  całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w
  przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy
  Kupujący:
  a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z
  prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające
  prawa osób trzecich,
  b) dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami
  prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w
  dobre imię Sprzedawcy.
  4. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
  prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających
  dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego
  funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania
  lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w
  ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych
  Kupujących,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
  internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami
  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
  postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z
  sieci Internet.
  5. Sprzedawca posługuje się na swojej stronie internetowej plikami
  cookies. Kupujący może zapoznać się z polityką plików „cookies”.
  6. Serwis Sklepu internetowego umożliwia również komunikację ze
  Sprzedawcą. W tym celu niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich pól w
  formularzu dostępnym w zakładce Kontakt i kliknięcie przycisku wyślij.
 • 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. W celu złożenia Zamówienia- poprzez dostęp do Sklepu internetowego-
  Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  a) dodanie do koszyka produktu poprzez dokonanie wyboru Towaru lub Towarów
  z aktualnej oferty Sprzedawcy. Wybór odbywa się poprzez kliknięcie na
  odsyłacz do danego Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do
  koszyka”. Po kliknięciu „Dodaj do Koszyka” zostanie przedstawione
  podsumowanie wybranych Towarów. Złożenie Zamówienia jest możliwe poprzez
  kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”;
  b) wprowadzenie swoich danych zgodnie z nazwami pól formularza. Kupujący
  zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, (w przypadku firm
  prosimy o podanie danych do faktury w Uwagach do zamówienia), adres
  e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu,
  numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
  c) wybór miejsca wydania Towarów poprzez wskazanie adresu pocztowego przez
  Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu;
  d) wybór rodzaju płatności poprzez zaznaczenie właściwej opcji;
  e)zweryfikowanie prawidłowości wprowadzonych/wybranych danych dotyczących
  Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce
  dostawy Towarów, danych Kupującego oraz cenę za Towar i cenę za dostawę
  Towarów oraz formę płatności;
  f) potwierdzenie, jako wiążące Kupującego, postanowienia Regulaminu oraz
  Klauzul/Klauzuli; Warunkiem złożenia przez Kupującego Zamówienia i
  zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na
  przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celu realizacji Zamówienia.
  g) złożenie w Sklepie internetowym Zamówienia poprzez użycie przycisku
  „Kupuję i płacę”. Kliknięcie przez Kupującego przycisku „Kupuje i płacę”
  stanowi ostateczne potwierdzenie Zamówienia, a wprowadzone dane i dokonane
  wybory nie będą już podlegały modyfikacjom.
  2. Potwierdzenie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli
  zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią z jego treścią oraz
  treścią Regulaminu.
  3. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość na
  podany w formularzu Zamówienia e-mail zatytułowaną “Zamówienie nr […]”,
  zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
  Zamówienia, z zastrzeżeniem §5 ust. 4 pkt a) Regulaminu.
  4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego
  wiadomości e-mail, o której mowa ust. 3 niniejszego paragrafu.
  5. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Zamówieniem i
  Regulaminem.
 • 5 Dostawa

1.Dostawa Towarów jest ograniczona do wysyłek
krajowych i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania
Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy
zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
Zamówienia powyżej 150 zł brutto są wysyłane darmową przesyłką kurierską
3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych licząc od dnia
otrzymania płatności, dokonanej przez Kupującego.
4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych
postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości
następuje w postaci:
a) potwierdzenia Zamówienia, w poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail:
Zamówienia wraz z istotnymi informacjami o nim w szczególności cenie Towaru wraz
z kosztami przesyłki, informacji o prawie odstąpienia od Umowy wraz z linkiem
do szczegółowych informacji
b)dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego na wskazany adres email
faktury VAT,
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego
przy składaniu Zamówienia.

 • 6 Cena i sposób zapłaty

  1. Podane ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu

  Internetowego są cenami brutto tzn. zawierają wszelkie podatki, w tym
  podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne daniny publiczne należne w
  związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę)
  świadczenia należnego Sprzedawcy.

  2. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco
  uzgodnioną pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia.
  Jednakże, dla niektórych produktów cena jednostkowa może zmieniać się w
  zależności od ilości zamawianych sztuk. W takim przypadku cena zostanie
  wyświetlona w tabelce na stronie produktu, uwzględniając rabaty za większe
  zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z ceną odpowiadającą
  ilości sztuk zamawianych, przed złożeniem Zamówienia.
  3. Przekreślona cena na stronie produktu nie
  oznacza, że jest to cena promocyjna w rozumieniu prawa. Przekreślona cena jest
  najwyższą ceną za jedną sztukę produktu, a cena jednostkowa ulega obniżeniu w
  zależności od ilości produktów zamawianych przez Kupującego, zgodnie z tabelką
  przedstawioną na stronie produktu. Cena jednostkowa obowiązująca Kupującego
  zależy od wybranej ilości produktów. Prezentowana cena na sklepie jest najniższą możliwą ceną przy zakupie ilości z największego progu ilościowego podanego w tabelce na stronie produktu. (Wyświetlanie cen w ten o to sposób określa użycie wtyczki “Product Price by Quantity for WooCommerce” .
  4.Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w §5 ust. 2 Regulaminu.
  5. Kupujący może uiścić opłatę za Zamówienie:
  a)przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 13 Regulaminu,
  b) za pomocą bramki płatni serwisu Paynow;
  c) płatnością za pobraniem (płatne kurierowi)
  6. Zapłata ceny za Zamówienie przez Kupującego
  powinna nastąpić w terminie 3 dni od momentu otrzymania na wskazany adres
  e-mail potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego. W przypadku, gdy cena
  jednostkowa Towaru zależy od ilości sztuk zamawianych, Kupujący jest
  zobowiązany do uiszczenia kwoty odpowiadającej ilości sztuk zamawianych,
  uwzględniającej wyświetloną na stronie produktu cenę

 • 7 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach
  konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez
  podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
  określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i 35 Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od
  momentu wydania Towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie
  oświadczenia przed jego upływem drogą mailową na adres mailowy
  info@jbtacticals.com lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Konsument może też
  osobiście złożyć oświadczenie w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem
  dostarczenia.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na
  formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach
  konsumenta, na formularzu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o
  prawach konsumenta.
  4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy
  zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu)
  otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za
  niezawartą.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, najlepiej
  wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie- jednak nie
  później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania
  terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
  7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na
  własny koszt i ryzyko.
  8. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że
  zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte
  korzystanie z Towaru. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie
  ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania
  poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie
  otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki
  użytkowania i inne dokumenty. Zalecane jest, aby zwracany Towar był
  zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało
  poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy
  zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka
  uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć
  właściwym adresem Sprzedawcy, do którego Towar jest zwracany.
  9.W przypadku zwrotu Towarów po odstąpieniu od Umowy w stanie innym niż
  niezmieniony lub w przypadku niezwrócenia Towaru po odstąpieniu od Umowy,
  Sprzedawcy przysługuje roszczenie odszkodowawcze względem Kupującego
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru
  będącego przedmiotem Umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób
  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania rzeczy.
  11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta
  zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
  dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż
  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca
  nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Ustawy o
  prawach konsumenta.
  12. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu
  płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się
  na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
  kosztami.
  13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od
  Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
  Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
  nastąpi wcześniej.
  14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje
  prawo do odstąpienia od umowy:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
  nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
  zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
  rzeczami;
  f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
  Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
  umowy;
  h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę.
 • 8 Reklamacje
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady
  dostarczonych rzeczy, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu
  Cywilnego oraz opartych na postanowieniach Regulaminu.
  2. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczy z objętą Umową, Kupujący
  ma prawo złożenia reklamacji.
  3. Reklamacje dla skutecznego złożenia kierować należy:
  a) na piśmie pod adresem Sprzedawcy lub
  b) w formie elektronicznej pod adresem e-mail:
  info@jbtacticals.com ,
  i powinny zawierać:
  • dane identyfikujących składającego reklamację (imię, nazwisko, adres do
  korespondencji, e-mail, telefon kontaktowy),
  • datę odbioru Zamówienia,
  • rodzaj Towarów objętych Umową oraz
  • żądania Kupującego.
  4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona
  przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, to wada lub jej przyczyna
  istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  5. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu
  ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie
  i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na
  wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
  Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca
  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towar na wolny od wad lub usunięcia
  wady.
  6. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od
  wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy
  na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
  niedogodności dla Kupującego.
  7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie
  do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez
  Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
  doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych
  kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić
  wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty
  zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
  8. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Towaru jest
  nieistotna.
  9. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez
  Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
  zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie
  Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego
  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
  sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
  na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedawcy: JB
  Tacticals Łukasz Kuś, ul. Partyzantów 4a/31, 32-500 Chrzanów. Jeżeli ze
  względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru
  przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest
  udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
  11. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych
  liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę.
  12. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady Towaru albo
  złożył oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, określając kwotę, o którą
  cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w
  terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za
  uzasadnione.
  13. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedawcy na
  adres e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany przy
  składaniu reklamacji przez Kupującego.
  14. Kupujący zostanie poinformowany na adres e-mail, o którym mowa w ust.
  13 niniejszego paragrafu, o zakończeniu procesu reklamacyjnego.
 • 9 Dane osobowe
 1. Przy składaniu Zamówienia w Sklepie internetowym Kupujący podaje dane
  osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, ulica i numer, kod
  pocztowy, miejscowość, adres dostawy, firma, NIP, e-mail, telefon, zwane
  dalej Danymi osobowymi.
  2. Administratorem Danych jest JB Tacticals Łukasz Kuś, ul. Partyzantów
  4a/31, 32-500 Chrzanów.
  www.jbtacticals.com
  info@jbtacticals.com, zwany dalej
  Administratorem.
  3. Dane osobowe zostały uzyskane w wyniku podania ich przez Kupującego
  bądź przez osobę, która występuje w imieniu Kupującego przy zawieraniu
  umowy z Administratorem.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) wykonania umowy z Administratorem której stroną jest Kupujący, lub do
  podjęcia działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy z
  Administratorem,
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ),
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w
  szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i
  finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i
  księgowych),
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia,
  c) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony
  roszczeń przez Administratora,
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w/w rozporządzenia (prawnie
  uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie
  lub obrona roszczeń przez Administratora).
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla
  Administratora następujące usługi: kurierskie, podatkowo-księgowe, prawne,
  informatyczne (w tym obsługi sklepu internetowego www.jbtacticals.com
  ).
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1) analizy żądania Kupującego przed zawarciem umowy z Administratorem,
  2) po okresie wskazanym w pkt 1) powyżej Dana osobowe mogą być
  przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po tym okresie mogą być
  przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności
  przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach
  dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu),
  3) po okresie wskazanym w pkt 1) lub 2) powyżej Dana osobowe mogą być
  również przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń
  (jeżeli termin przedawnienia ew. roszczeń nie upłynął wcześniej) lub zakończenia
  dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.
  7. Kupującemu przysługuje:
  a) prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo do przenoszenia danych
  d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Zgłoszenia realizacji swoich praw wskazanych w ust. 7 powyżej można
  dokonać w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres: JB Tacticals Łukasz Kuś, ul. Partyzantów 4a/31,
  32-500 Chrzanów.
   
  b) mailowo na adres: info@jbtacticals.com
  9. Podanie Danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
  Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich
  niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
  10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na
  podstawie którego będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, wywołujące
  wobec Kupującego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Kupującego
  wpływające, w postaci:
  a) możliwości wysłania przez Kupującego zamówienia w przypadku uprzedniego
  zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym www.jbtacticals.com
  , a tym samym w konsekwencji umożliwienia zawarcia przez Kupującego umowy
  z Administratorem,
  b) braku możliwości wysłania przez Kupującego zamówienia w przypadku braku
  uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym
  www.jbtacticals.com, a tym samym w konsekwencji uniemożliwienia zawarcia
  przez Kupującego umowy z Administratorem.
  11. Kupujący ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za podanie
  nieprawdziwych lub błędnych Danych osobowych.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia
  praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w
  przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym
  prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie
  tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany
  prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy
  skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego
  postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom
  nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący
  zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie
  głównej Sklepu internetowego, wiadomości o zmianie Regulaminu,
  zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na
  stronie głównej Sklepu internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych
  dni roboczych.
  4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym przedsiębiorcą
  będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z
  dnia 21 maja 2013 r., Sprzedawca udostępnia łącze elektroniczne do
  platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma ODR stanowi m. in. źródło
  informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących
  powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy,
  że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami
  kontaktować to: info@jbtacticals.com
  6. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest
  od 10 maja 2023r.